Sopimusehdot

1. YLEISTÄ

Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Jäsenyyssopimus) mainitun henkilön (”Jäsen”) ja LOFT GYM välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa Jäsenyyssopimusta. Jäsenyyssopimuksen lisäksi jäsentä sitovat myös muut erityiset ehdot, joita voi milloin tahansa olla voimassa muissa palveluissa ja tarjouksissa. Jäsen hyväksyy nämä ehdot ostaessaan verkkokaupasta.

 

2. LOFT GYM-jäsenyys

2.1. LOFT GYM-jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei LOFT GYMn mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa.

2.2. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä LOFT GYMn jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

2.3. LOFT GYM:llä on käytössä jäsenkortti. Jäsenkortti on LOFT GYMn omaisuutta ja on tarkoitettu vain Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.

2.4. Jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen.

2.5. LOFT GYM-jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Mikäli sopimuksessa on määritelty muu sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti.

2.6. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä.

2.7. LOFT GYMILLÄ on kameravalvonta.

 

3. JÄSENMAKSUT

3.1. Jäsenet maksavat laskutusjakson, liittymismaksun ja muut mahdolliset maksut LOFT GYMn kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisessa vastuussa olevaa henkilöä. Laskutusjakso on 28 päivän välein.

3.2. Laskutusjakso maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä LOFT GYMiin, jos maksupyyntöä ei tule.

3.3. Jäsen voi muuttaa paperilaskun e-laskuksi pankkinsa kanssa. Tällöin jäsenen on huolehdittava, että käyttövara kattaa eräpäivänä laskun summan.

3.4. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä LOFT GYM:llä on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.5. Jos Jäsen on muulla tavoin laiminlyönyt maksun ja saa maksumuistutuksen, ilmoituksen perinnästä tai perintäkirjeen ulkoiselta perintätoimistolta, maksettaessa on käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja.

4. JÄSENEN VELVOLLISUUDET

4.1. Jäsen sitoutuu:

4.1.1. Olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita LOFT GYM:llä

4.1.3. Jäsenen on ilmoitettava LOFT GYMlle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.5. Rekisteröimään jäsenkorttinsa liikuntakeskukseen saapuessaan, ennen kuin Jäsen käyttää LOFT GYMiä. LOFT GYM:lla on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen.

4.2. LOFT GYMlle on ilmoitettava jäsenkortin katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin LOFT GYM sulkee kadonneen jäsenkortin ja antaa uuden jäsenkortin. Saadessaan uuden jäsenkortin Jäsenen on maksettava kortin korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.3. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. LOFT GYMlle on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian.

5. HENKILÖTIEDOT, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

5.1. LOFT GYM käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.2.

Jäsen hyväksyy sen, että LOFT GYM voi tallentaa tietoja treenihistoriasta voidakseen seurata Jäsenen toimia ja helpottaa Jäsenen treenaamista. Tässä treenihistoriatiedoilla tarkoitetaan tietoja liikuntakeskuksessa käyntien määrästä, millä treenitunneilla Jäsen on käynyt, onko Jäsen varannut paikan muuhun toimintoon, ja onko Jäsen perunut varauksensa.

5.3. LOFT GYM:llä on kameravalvonta lausekkeen 2.15 mukaan. Valvonnan tarkoituksena on estää/selvittää rikokset ja taata kaikkien jäsenten turvallisuus. Kameravalvonta toteutetaan ja siihen liittyviä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.5. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

5.6. Tekemällä Jäsenyyssopimuksen Jäsen hyväksyy sen, että LOFT GYM voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

5.7. Edellä mainittu Jäsenen suostumus on voimassa Jäsenyyssopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta Jäsenyyssopimuksen päättymisen jälkeen.

5.8. LOFT GYM lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen.

6. JÄSENYYDEN JÄÄDYTTÄMINEN

6.1. Jäsen voi pyytää LOFT GYM-jäsenyytensä jäädyttämistä kerran vuoden aikana max 4 viikon ajaksi. ”Jäädyttäminen” tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeyttämistä rajatuksi ajaksi.

6.2. Jäsenyyden jäädyttämistä jäsen voi pyytää sähköpostilla tai asiakaspalvelussa.

6.5. Jäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenyysmaksuja jäädytysjakson aikana.Maksuttomat jaksot ja jäädytysjaksot eivät välttämättä satu samaan ajankohtaan laskutuksellisista syistä. Jäädytysajanjakso hyvitetään seuraavasta mahdollisesta laskutusajanjaksosta alkaen.

6.6. Jäädytysjakson päätyttyä jäsenyys jatkuu Jäsenyyssopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Jäsen irtisanoo jäsenyyden jäädytysjakson aikana, jäädytysjakson päättymisen jälkeen sovelletaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanoutuminen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa.

6.7. Jos Jäsen hakee jatkoa jäädytysjaksolle, Jäsenen on toimitettava uusi hakemus jäädytysjaksosta. Hakemus on toimitettava ennen jäädytysjakson päättymistä, jotta jäädytysjakso jatkuu.

6.8. Vahvistaessaan jäsenyyden jäädytyksen LOFT GYM voi vaatia Jäsentä maksamaan kohtuullisen käsittelymaksun LOFT GYMn voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7. JÄSENYYSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN

7.1. Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla siitä LOFT GYMlle kahden (2) viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta, katso kuluttajansuojalaki 6 luvun 14 pykälä. Kun jäsen hyödyntää peruuttamisoikeuttaan, ennakkoon suoritetut maksut palautetaan (pl. henkilökohtaiset liikuntaedut). Jäsenen on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

7.2. Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa sitoutumisjakson päätyttyä. Irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan laskutuskauden lopussa.

7.3. Jäsenyys voidaan irtisanoa sähköpostilla, yhteyslomakkeella, kirjeitse tai puhelimitse. Vaihtoehtoisesti Jäsen tai vanhempi tai huoltaja voi irtisanoa jäsenyyden henkilökohtaisesti LOFT GYMllä. LOFT GYM vahvistaa sähköpostilla tai kirjeitse, että irtisanoutuminen on vastaanotettu, kahden (2) viikon kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamisesta. Jäsenen täytyy voida osoittaa, että irtisanominen on tehty. Mikäli Jäsen ei jostain syystä ole saanut irtisanomisesta LOFT GYMn kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä LOFT GYMiin asian selvittämiseksi.

7.4. Jossain tapauksissa Jäsen voi anoa jäsenyyden päättämistä myös sitoutumisjakson aikana. Tällöin Jäsenen on voitava osoittaa, että on ilmennyt erityisiä odottamattomia olosuhteita, joihin Jäsen ei voi vaikuttaa. Lisäksi näiden erityisten olosuhteiden on oltava syy, jonka vuoksi Jäsen ei voi käyttää jäsenyyttään. Hakemus jäsenyyden päättämisestä on toimitettava liitteineen LOFT GYMlle kirjallisena viipymättä olosuhteiden ilmettyä. LOFT GYM käsittelee hakemuksen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

7.5. Jos LOFT GYM ja Jäsen ovat kumpikin sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, Jäsenyyssopimus irtisanotaan. LOFT GYM voi vaatia kirjallisen terveydenhuoltopalveluiden tuottajan lausunnon, jossa se ottaa vastuun lausunnosta Jäsenen kyvystä kuntoilla LOFT GYMlla. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

7.6. LOFT GYM:llä on oikeus muuttaa jäsenyysmaksuja, muita maksuja ja ehtoja.

7.6.1. Jäsenyysmaksuja muutettaessa LOFT GYM pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevien sopimusten hintoja vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta. Muissa hinnanmuutoksissa LOFT GYMn on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hinnanmuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.4. Jos LOFT GYM tekee huomattavia muutoksia, joilla on kielteinen vaikutus Jäseneen, Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus. Sopimus voidaan irtisanoa, vaikka Jäsenyyssopimuksen sitoutumisjakso ei olisi vielä kulunut umpeen. Tällaisten muutosten tapauksessa LOFT GYMn on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.7. LOFT GYMlla on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa Jäsenyyssopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo Jäsenyyssopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

7.7.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

7.7.2. Luvun 4 mukaisten Jäsenen velvollisuuksien rikkomukset, jotka eivät ole vähäisiä, mukaan lukien, ettei Jäsen noudata LOFT GYMn kirjallista tai suullista varoitusta.

7.7.3. Lausekkeen 4.1.2 mukaisten säännösten rikkomus.

8. HENKILÖVAHINKO, SÄILYTYS JA VASTUU VARKAUSTAPAUKSESSA 

8.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. LOFT GYM ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen saa LOFT GYM-keskuksessa ollessaan. Keskuksessa olevat lapset ovat myös aina vanhempien vastuulla.

8.2. LOFT GYM ei vastaa Jäsenen LOFT GYMlle tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin vai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

9. VASTUUNRAJOITUS, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE

9.1. LOFT GYM ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen LOFT GYMn kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole LOFT GYMn hallittavissa eikä LOFT GYM ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

9.2. Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3. Jäsenen ja LOFTGYMn väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.